تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیزهوشان سری 9 دستگاه های هماهنگ كننده

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

1-مر كز تقویت پیام های حسی و حركتی به ترتیب كدامند؟

مخ - مخچه          -    تالاموس - مخچه       -   تالاموس - مخ            -   مخچه - تالاموس

 

2- كدام  مورد ا ز ویژگی های نورون محسوب نمی شود؟

تحریك پذیر بودن      -   طویل شدن      -   منشعب بودن   -   تكثیر پذذیر بودن

 

3- كدام نورون د ندریت بلند تری دارد؟

نورون پیام رسان خم شدن انگشت   -  نورون حركتی ماهیچه ی زبا ن      -  نورون رابط انعكاس زردپی زانو     -  نورون برنده پیام سوزش به مغز

 

4- جهت انتقال پیام در كدام مورد یك طرفه است؟

عصب      -    نخاع     -  تار عصبی      - هر سه گزینه

 

5- كدام سیناپس در بدن وجود ندارد؟

اكسون به دندریت        -  اكسون به جسم سلولی    -     دندریت به دندریت     -  موارد 2 و3

 

6- شكل زیر مربوط به یك نورون ........... است.

حسی   -   یك قطبی    -  حركتی    -  دو قبطی


7- انتهای دندریت كدام یك از اعصا ب زیر در مغز است؟

ضربان قلب   -  درد    -  شنوایی    - خارش

 

8- با افزایش ترشحا ت كدام غده نیاز به اكسیژ ن با لا می رود؟

هیپوفیز   -  تیرویید    - غدد جنسی    -  آدرنا ل

 

9- كدام مورد زیر ویژگی اعما ل انعكا سی نمی باشد؟

ارثی بودن   -  سریع بودن   -  بدون تفكربودن     -  حفا ظتی بودن

 

10-مسیر پیام های الكترو شیمیایی بدن كدام است؟

خون    -   اعصاب     - رگ های خونی    -  تار های ماهیچه ای

 

11- كدام غده درون ریز فعالیت سا یر غدد  را كنترل می كند؟

تیرویید   - فوق كلیویی   -  لوز المعده -  هیپوفیز

 

12- اگر مقدار گلو كز خون سیا هرگ خروجی از كبد  كمتر از خون سیا هرگ ورودی به كبد باشد اثر كدام هورمون بر كبد می با شد؟ 

هور مون رشد    -  گلوكا گون    -  آ درنالین   -  انسولین

 

13- كدام عا مل بر افزایش ترشح تیروكسین اثر مستقیم دارد؟

 گرما    -  كمبود مواد قندی    -   سرما   - استراحت

 

14- كدام مورد زیر اثر اعما ل انعكا سی خود كار سمپاتیك است؟

 كاهش ضربان قلب   -   افزایش قطر مردمك    -  كاهش و تنگ شدن قطر مردمك    -  افزایش حركات لوله گوارش

 

15- وقتی گلی را بو می كنیم كدام بخش از بدن بوی گل را حس می كند؟

بینی   -   مخ    -  نورن ها ی رابط    - نخاع

 

16- فردی كه دچار مشكل انعقا د خون است  ممكن است در كدام غده درون ریز دچا ر اختلا ل شده با شد؟

تیرویید    -  آدرنا ل    -  پا را تیرویید      - هیپوفیز پسین

 

17- اعصا ب سمپاتیك جزء كدام دسته از اعصاب بدن محسوب می شوند؟

غیر ارادی     -  پیكری    - مركزی     - حسی

 

18- اندام هدف هورمون رشد كجا ست؟

استخوان ها    -   همه ی اندام ها   -  استخوانها و ماهیچه ها   -  ماهیچه ها

 

19- اثر هورمون آدرنا لین بر قلب و كبد چگونه است ؟

افزایش ضربان قلب و كاهش قند خون   -   كاهش ضربان قلب و كاهش قند خون   -  افزایش ضربان قلب و افزایش قند خون   - كاهش ضربان قلب و افزایش قند خون

 

20- د ر نمودار مقابل به جا ی x كدام مورد قرار می گیرد؟

هورمون رشد   - انسولین  -  آدرنا لین   - گلو كا گون


Admin Logo
themebox Logo
122