تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیزهوشان ونمونه سزی 11 کل کتاب

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

1- در ظرفی سر بسته 6000 مولكول آب اكسیژنه وجود دارد. اگر 40 درصد از این مولكول ها تجزیه شوند چند مولكول گاز اكسیژن تولید می شود؟

2400      -   1200      -  3600     -   3000

 

                                                        11

2- تعداد ذرات بار دار یون A2+ سه یرابر تعداد ذرات  X 5 است عدد اتمی  Aكدام است؟

23     -   25    -  48  -  24

 

3- محلو لی در مجاورت بر مو تیمول بلو آبی رنگ می شود اگر به آن محلول A اضافه كنیم تغییر رنگ صورت نمی گیرد.  PHمحلول كدام گزینه می تواند با شد؟

3   -   7    -    11   -  گزینه های 2 و 3

 

4- پیدایش كدام جاندار زیر به عصر حا ضر نزدیك تر است؟

 اسب     -   داینا سور    -   تریلوبیت    - گیاه آبزی

 

5- چگالی كدام سیاره بیشتر است؟

مشتری   -   نپتون    -    زهره     -   زحل

 

6-  در اثر كدام نوع حركت هر ساله چند سانتیمتر بر وسعت بستر اقیانوس ها افزوده می شود؟

 حركت های دور شونده     -   حركت های برخوردی     حركت های دور شونه ورقه های اقیانوسی      حركت های برخوری اقیانوسی

 

7-  چنا نچه ر یك چرخ ومحور نیروی محرك 15 نیوتن وموجب افزایش مسافت سرعت اثر نیروی  آن می شود. وبازده آن 75 درصد باشد به طوری كه شعاع چرخ 5 برابر شعاع محور است مقار كار مفید آن چند ژول است ؟

25  -     12/5    - 125    - 11/25

 

8-  بازده قر قره زیر چقدر است؟

63%  -  53 %   - 77%   - 57%

 


 

9- در شكل زیر مقدار 3R2   چقدر است؟(R1=30)

60   -  67/5   -  90    -   58/510- اگر جسم نا رسانی A را به كه دارای بار منفی است به جسم نارسانای B نزدیك كنیم  یكد یگر را جذب می كنند در این صورت ...

جسم B می تواند بدون بار باشد    -  جسم B دارای بار مثبت است   -  جسم B دارای بار منفی است   -  گزینه های 1 و 2 درست است

 

11- توان ماشین A دو برابر توان ماشین B است اگر هر دو ماشین مقدار انرژی یكسانی مصرف كنند كدام ماشین سریعتر كار می كند؟

ماشین A   -       ماشین B      -    هر دو هم زمان  كار می كنند    -    انرژی الكتریكی به زمان انجام كار بستگی ندارد

 

12-  مایعی با چگالی 3500 كیلو گرم بر متر مكعب بر جسمی كه در عمق 10 سانتیمتری است چند پا سكال فشار وآرد می كند؟(g=10)

35     -  350     -  3500    -    1750

 

13- اگر سطح مقطع یك سیم را 4برابر و طول آن را 2 برابر كنیم  رسانایی سیم چند برابر تغییر می كند؟

2   -  4     -  ½     -   ¼

 

14- كدام ویژگی زیر در ماهیچه های دیواره ی رگ های خونی وجود دارد؟

مخطط  بودن   -    رشته ای بودن     -    دوكی شكل   -    چند هسته ای

 

15- داشتن  غضروف از ویژگی های  مفصل.......... است.

متحرك    -   ثابت   -   نیمه متحرك    -  متحرك و نیمه متحرك

 

16- نوزاد یك قورباغه در دوران   دگردیس رشد چندانی نكرده با تزریق كدام هورمون به رشد خود ادامه می دهد؟

هورمون آدرنالین    -   هورمون  رشد   -   هورمون تیروكسین   -  هورمون انسولین

 

17- تار عصبی شا مل چه قسمت  یا قسمت ها یی است؟

دندریت ها    -      اكسون ها       -       دندریت ها و اكسون ها           -     دندریت ها واكسون ها واجسام سلولی

 

18- یك باكتری در هر 20 دقیقه یك با تقسیم دوتایی انجام می دهد. در هر ساعت از 5 باكتری چند باكتری جدید تولید می شود؟

60     -    80     -    120     -   40

 

19- روش تولید مثل كدام جاندار با بقیه متفاوت است؟

باكتری    -    خزه    -   پیاز   -    مخمر

 

20- ریزش باران اسیدی بر روی جنگل ها افزایش جذب كدام ماده را توسط گیاهان بیشتر می كند؟

نیتروژن    -     آهن        -  ید   -  آلومینیم

Admin Logo
themebox Logo
122