تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - قوانین نیوتن ومکانیک وحرکت

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

چهارنیروی اصلی:1: نیروی قوی هسته ای

می دانیم که درون هسته اتم پروتونهای باردار ونوتورونهای بدون بار وجود دارند که به انها نوکلئون ها ی هسته میگوییم قطر(diametr ) انها بسیار کوچک است.این ذ ره ها با نیروی هسته ای بسیار قوی به یکدیگر متصلنداین نیروها فقط در ابعاد هسته ای وجود دارند یعنی کوتاه بردند وقتی فاصله ذرات هز هم زیاد شودنیروی هسته ای کاهش می یابد

2- نیروی الکترومغناطیسی:

اکثر نیروهای مورد استفاده در زندگی از نوع نیروهای الکترو مغنا طیسی هستند .همانطور که در شکل زیر دیده می شود بین دوبار همنام نیروی الکتریکی دافعه و بین دو بار غیر همنام نیروی الکتریکی جاذبه بوجود می اید که بنا بر قانون کولن اندازه این نیروها F باحاصلضرب بارها q رابطه مستقیم وبا مجذور فاصله انها r  رابطه عکس دارد.

 

     

                   

 

اگر مطابق شکل فوق بارq در میدان مغناطیسی یک اهنربا Bبا سرعتvعمودبر میدان حرکت کند از طرف میدان بر ان نیروی مغناطیسی F=qvB وارد می شود

۳-نیروی ضعیف هسته ای

 

 نیروی ضعیف هسته ای تنها در واکنش های هسته ای وجود دار د مانند واکنش فوق که در اثر برخورد یک نوترینو به یک هسته پرتو B (الکترون منفی ) تولید می شود

۴-نیروی گرانشی

که همان قانون گرانش نیوتن است F=GmM/r2

قوانین نیوتن:

 

قانون اول (اینرسی-لختی):اگر بر جسمی هیچ نیرویی وارد نگردد جسم همواره حالت سکون یا حرکت خود را بر روی خط راست حفظ میکند

شکل زیر نشان می دهد که اگر نیروی کشش طناب Tنبود گلوله به حرکت خود در خط راست ادامه میداد

قانون دوم نیوتن: هر گاه بریک جسم نیرو یا نیروهایی وارد گردد جسم شتاب(a )میگیرد که این شتاب متناسب وهم جهت با ان نیرو ویا نیروها خواهد بود

مثال زیرحضور قانون دوم نیوتن را در پرواز هواپیما بخوبی   نشان می دهد

قانون سوم نیوتن:برای هر عملی عکس العملی وجود دارد هم اداره ودر خلاف جهت ان

قا نون گرانش نیوتن                 :  هرگاه دوجسم در فاصله rازیکدیگر قرار گیرند                                                بین انها نیروی گرانشیFبوجود می اید               حرکت شناسی (سینماتیک)         مخا طبان :دانش اموزان راهنمایی و دبیرستان

 تعریف سرعت متوسط: به نسبت  جابجایی متحرک به مد ت زمان جابجایی سرعت متوسط گویند

در شکل گرافیکی زیر مقدار سرعت متوسط ۲۵مایل بر ساعت است واحد  یا یکای سرعت متوسط در دستگاه متریک(SI) متر بر ثانیه است

 

                                                               

انواع حرکتها:

حرکت متحرک بر روی خط راست بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود۱- حرکت یکنواخت۲-حرکت شتابدار

۱-حرکت یکنواخت:حرکتی است که متحرک مسافتهای متوالی و مساوی را در زمانهای مساوی ومتوالی طی میکند                                                                                                                     

مثال:متحرکی مطابق شکل از مبدا مختصات در حال حرکت است و۵۰ متر را در ۵ ثانیه طی میکند نمودار

مکان زمان متحرک را رسم کنید؟

p

نمودار سرعت زمان برای متحرک زیر در حرکت یکنواخت:

 

حرکت شتابدار: به دودسته است۱-حرکت شتابدار تند شونده۲- حرکت شتابدار کند شونده

متال برای حرکت شتابدار تند شونده:ونمودار مکان زمان ان

مثال:در شکل زیر سه اتومبیل در حرکت هستند اتومبیل ابی وقرمز  رفته رفته سرعتشان زیاد تر می شودکه  نوع حرکتشان تند شونده است ولی سرعت اتومبیل سبز تابت می ماند که نوع حرکت ان یکنواخت است شتاب یا تغییرات سرعت اتومبیل ابی رنگ بیشتر از اتومبیل قرمز رنگ است و همانطور که دیده می شود از هر دو اتومبیل سبقت می گیرد

 

مقایسه نمودار مکان زمان سه اتومبیل فوق نشان میدهد که اولا چون هر سه متحرک در جهت مثبت محور افقی در حرکتند شیب هر سه نمودار صعودی است میدانیم که شیب نمودار مکان زمان در هر لحظه نشان دهنده سرعت لحظه ای متحرک است وچون سرعت اتومبیل ابی(A) بیشتر از اتومبیلB,C است شیب نمودار مکان زمان ان بیشتر استوجون اتومبیل سبز رنگ دارای حرکت یکنواخت یعنی سرعت ثابت است بنابراین مقدار شیب ان در هر لحظه ثابت است

نمودار سرعت زمان برای حرکت شتابدار زیر:

                                 

پایستگی انرژی:

    پایستگی انرژی مکانیکی:                   

انرژی جنبشی:انرژی جسم دارای سرعتv است وبا نماد KEنشان میدهیم

انرژی پتانسیل گرانشی:انرژی جسم دارای ارتفاع hاست وبا نماد  PEgravنشان میدهیم

 equation

PEgrav = m * g * h

انرژی مکانیکی: به مجموع انرژی پتانسیل وانرژی جنبشی انر ژی مکانیکی می گوییم وبا نمادTME یعنی total mecanical energyنشان میدهیم. واحد همه انرژیها در SI ژول است

TME = PE + KE

پایستگی انرژی مکانیکی: اگرتنها نیروی وارد بر جسم نیروی جاذبه زمین باشد انرژی مکانیکی جسم در هر نقطه از حرکت جسم مقدار ثابتی است مانند انچه در شکل زیر می بینیم که انرژی مکانیکی کودک در حال بازی در تمام نقاط حرکت ۵۰۰۰۰ژول است

 وبه عبارت دیگر با کاهش ارتفاع انرژی و افزایش سرعت ازانرژی پتانسیل کاسته شده وبه انرژی جنبشی  افزوده میشود .

  اراتستن (   (276 - 195 B.c  

 محاسبه ی شعاع زمین:

اراتستن دانشمند  یونانی (اهل لیبی امروز) ا ولین فردی بود که توا نست شعاع زمین را اندازه گیری نماید   اندازه گیری ا وبسیار نزدیک به اندازه گیریهای امروزشعاع زمین  به کمک ماهواره ها

می باشد.

 

اراتستن بخوبی از نحوه تابش خورشید بر نقاط مختلف   شهرهای مصر خبردار بود.

وی می دانست که در یکبار از سال-درظهر21ام ژوئن(اول تابستان)  پرتوهای موازی خورشید به طور عمود درون چاه عمیقی درe syenn جنوب مصر (اسوان امروزی) می تابد و پرتوهای نوری توسط آب کف چاه رو به بالا نیز بطور عمود نیز منعکس می گردد

 

 بنابراین وی  در این تاریخ در شهر ا سکندریه در شمال syenne) (یک تیرک هرمی نصب نمود که سایه اش در همان لحظه بر روی زمین می افتاد  زاویه بین راستای پرتو عمودی وسایه همان زاویه بین پرتو عمودی چاه وامتداد سایه ا ست که برابر با    5 /۷ میباشد.                 

 از انجایی که      5 /۷- 50/1 دایره 360 درجه زمین است. بنابراین می توان گفت که   فاصله بین آسوان و اسکندریه (قاعده مثلت )50/1 محیط زمین خواهد بود و به عبارتی محیط زمین 50 برابر فاصله بین آسوان syeneو اسکندریه Alexsandraا ست .

اراتوستن  ابتدا فاصله بین دو شهر را اندازه گرفتD=۸۰۰km و سپس در 50 ضرب نمود و محیط  زمین را بدست آورد سپس با استفاده از فرمول محیط دایره شعاع زمین را تخمین زد.                                           

 

 

 

Admin Logo
themebox Logo
122