تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیز هوشان ونمونه یادآوری سال اول ودوم

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

1- ظرفی با گنجایش 250میلی لیتر دهان باریک واستوانه ای شکل در کدام دما 0،5،15، 25درجه کمترین حجم را پیدا می کند؟(سال اول)چرا؟


2- در واكنش شیمیایی آتروپات انرژی درونی كدام دسته مواد كمتر است ؟ چرا ؟ ( سال دوم )
3-در دماپا ی فریزرها دو فلز غیر هم جنس ( مس، آهن ) را چگونه قرار می دهند وكدام فلز باعث خمیدگی فلز دیگر می شود چرا ؟ (سال اول )


4
- هر گاه شخصی در فاصله ی 9 متری از یک آینه ی تخت ایستاده باشد اگر با سرعت 2متر برثانیه از آینه دور شود و آینه نیز با سرعت 5 متر بر ثانیه از شخص دور شود تصویر با چه سرعتی از آینه دور می شود؟ (سال دوم )


5- برای رسید ن دمای یک تکه یخ 2- درجه به دمای 45 درجه چه مقدار گرما لازم است؟(سال دوم)

6-فردی زمین دایرهای شکل را به قطر 18 متر را در مدت 30 ثانیه می پیماید و به محل اول خود می رسد  (عدد پی3در نظر شود) الف: جابه جایی شخص   ب: سرعت شخص را بدست آورید؟(سال اول)


                          

 
Admin Logo
themebox Logo
122