تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیزهوشان ونمونه 1 شیمی

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

سال سوم (سری اول )

1-            1-   عد د اتمی در چه صورتی بیشتر می شود واتم  روبه پایداری می رود؟

- هرچه نسبت n  به p كمتر شود.                               – هرچه نسبت p به  nكمتر شود.

- هر چه نسبت p به n بیشتر شود.                             -  هر جه نسبت A به Z كمتر شود.

    2- عامل ا صلی پایداری هسته یك اتم  وایجاد نیروی قوی هسته ای كدام ذره  می باشد؟

        الكترون       - پروتون      -  نوترون      -  پوزیترون  

  3- تعداد ذرات باردار  اتم X  4 برابر ذرات هسته اتم Y 168 ا ست عد د اتمی اتم X   چقدر است؟

    16     -   8         -  64    -   32

  4- هر گاه عنصر X 83 را با پرتو B   بمبا ران كنیم و دو نوترون  آن به دو پوزیترون ویك  ا لكترون تبد یل شود مجموع

  عدد جرمی  واتمی آن چقدر است؟

   6        -     8    -    14    -    9

   5- اتم های یك عنصر در كدام مورد تفاوت دارند ؟

    تعدا د ا لكترون    -    تعداد پروتون   -    تعداد نوترون    -   هیچ تفاوتی ندارند.

  6- كدام رابطه درست مطرح شده است؟

     N=Z-A      -            Z=N -A    -             Z=A+N     -   A=Z+N                    

   7- نظریه تامسون در مورد بارهای مثبت ومنفی چگونه بود؟

   - بار های منفی غیر ذرهای ولی بارهای مثبت ذره ای

  - بارهای منفی ذره ای ولی بار های مثبت غیر ذره ای

  - بارهای منفی ومثبت هر دو ذره ای

  - بارهای منفی ومثبت هر دو غری ذره ای

   8- اگر عدد اتمی عنصری Z وعدد جرومی آن 2Z+1 با شد تعداد نوترون های آن چقدر است؟

   Z   -   Z+1      -     Z-1    -    Z+2   

9-در فرآیند شكافت هسته ای كدام نتیجه حاصل می شود؟

رسیدن به انرژی بیشتر – جذب نوترون بیشتر  - پایداری هسته اتم  - آزاد سازی نوترون

10 – این دانشمند نسبت قطر اتم را به هسته ی آن 10000 برابر می دا نست؟

تامسون   -   رادرفورد   -  دالتون   - بور


سال سوم ( سری دوم )

1-      عنصر As با عدد اتمی 33 چند پیوند می تواند ایجاد كند؟

3    -   4    -    2      -   6

2-      عنصر P 15 در كدام گروه و دوره  جدول تناوبی عنا صر جای دارد؟

گروه 3 و دوره 4   - گروه 3 و دوره 5   - گروه 4 و دوره 5   - گروه 5 و دوره3  

3-      با توجه به یون های Ca2+ ، K+ ، O2- ، F-  نقطه ی ذوب كدام تركیب بیشتر است؟

K2O  -     CaO  -   CaF2   -  KF

4-      چرا اندازهی یون منفی از اتم سازنده اش بیشتر است؟

-          مقدار لا یه های الكترونی بیشتری دارد.         – مفدار پروتون های هسته كمتر دارد.

-          نیروی ربایشی هسته بیشتر است .                 - نیروی رانشی الكترون ها بیشتر است.

5-فرمول شیمیایی تركیب یونی زیر از یون های Ca2+ و Po43-  كدام است؟

Ca2 Po4  -    2 (Ca ( Po4    -     )3 -    Ca2( Po4       2( Ca3(Po4

6-در فرمول C2H5OHچند پیوند كوالانسی وجود دارد؟

               7   -  8   -  11   -  9

7- تعداد ذرات اتم X-  3 برابر ذرات هسته اتم  Al2313  است  عدد اتمی اتم  را بدست آورید؟

81    -  39   -  34   -  40

8- انرژی یونش كدام لایه بیشتر است؟

                O  -      L-          M-     k        

             9- در تركیب  C5H8 نسبت پیوند ن –كربن به كربن –هیدروژن چقدر است؟

                2  -    1/2    -    4    -  1/4

           10- در تركیب زیر برای كامل شدن ظرفیت اتم ها  چند اتم هیدروژن لازم است؟                            O    

          10  -  9    -  8   -  11                                                                                                                                                                   C-C-C-N-C


  سال سوم ( سری سوم )


 1-كدام معرف شنا ساگر اصلی باز ها به شمار می رود؟

  لیتموس  -   فنو ل فتالیین  -  تیمو ل بلو  - هلیا نتین

 2- كدام گزینه در مورد ویژگی تركیبات یونی  درست نیست؟

-          نقطه ی ذوب بالایی دارند                                       -    شكننده وضربه پذیر هستند 

-          همواره رسانای جریان الكتریسیته هستند                       - شبكه ای از یون های نا همنام هستند

3- یون AL3+13 با كدام اتم زیر هم الكترون است؟

 AL   -   11  Na  -      8O2-      -    17Cl-13

4- در كدام اتم اختلا ف  نوترون با پروتون برابر 5 واحد است ؟

 95B   -  17 35   Cl   -    30 65   Zn   -  50 115  Sn    

 5-     با ریختن كدام ماده PH=5/5  ماده ی به  PH=2  تغییر می كند؟

آب     -   شیر    -  آبلیمو    -  نوشابه

 6- كدام اتم با Fفلو ئور تعداد الكترون بیشتری به اشتراك می گذارد؟

      Cl 17     -    O  8        -  Si 14     -  5B

7- نقطه جوش كدام تركیب بیشتر است ؟

 H2O    -  D2O     -   T2O        -  هر سه تركیب نقطه ی جوش یكسانی دارند

 8 – بر اثر نیش زدگی نیش زنبور قرمز سوزش درد ناكی زیر پوشت ایجاد می شود . زدن كدام ماده ی زیر سوزش نیش را كاهش می دهد؟

 جوهر نمك    -  بتا متا زون اسیدی    - سركه    -  بتا متازون قلیایی

9- كدام تركیب نمی تواند وجود داشته باشد؟

 CH3NH2       -        N2H4       -      CH3 – CH3        -       NH3-NH3    

10- دو ایزوتوپ كلر 35 و كلر 37 با درصد های 75 و 25  درصد جرم میانگین آنها را بدست آورید؟

37.5   -  36    - 35.5   -  36.5


Admin Logo
themebox Logo
122