تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیزهوشان سری 10 وراثت وتولید مثل و بوم شناسی

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

1- جانور ی دارای سلول های بدنی با 2+ 4n كروموزوم می باشد سلول های جنسی این جانور چند كروموزوم دارد؟ 

4n   -  4n+2       -    2n+1      -   8n+4   

 

2- هر د ا نه ی گرده مولد  چند گامت نر است؟

1     -   2     -    3      - بسته به نوع گیاه دارد

 

3- اصطلاح گرده افشانی در مورد روش تولید مثلی كدام گیاهان زیر به كار نمی رود؟

كاج      -   خزه     -  ذرت     - لوبیا

 

4- در كدام گروه از گیاهان زیر مادگی دارای تعداد تخمك مساوی است؟

زردآلو و سیب          -    هلو و پرتقال    -    پرتقال و سیب       -      زردآلو و گوجه سبز

 

5- تخمك كدام جانور بزرگ تر است؟

نهنگ         -  راسو     -    مرغ     -  فیل

 

6 -  كدام مورد از مزایای تولید مثل رویشی نسبت به تولید مثل جنسی است؟

تكثیر سریع     -    فرزندان مقاوم     -    تنوع صفات    -    سازگاری بیش تر

 

7- لقاح در كدام جانور خارجی است؟

مارمولك    -   ملخ    -   سمندر   -   مار آبی

 

8- تعداد كروموزوم های كدام سلول با بقیه متفاوت است؟

اسپرم    -   تخم    -   تخمك     -  هر سه مشابه است

 

9- هر 15 دقیقه یك بار یك نوع باكتری یك تقسیم دوتایی انجام می دهد. در مدت یك ساعت ونیم از 3 باكتری چندباكتری جدید تولید می شود؟

192         -      202     -    64     -   1302

 

10-  كدام مورد از اثرات هورمون جنسی نیست؟

تولید سلول عای جنسی   -   تغییر تن صدا      -   رشد ماهیچه ها        -   تشكیل تخم

 

11- روش  تولید مثل در كدام جاندارمبتنی بر صرفه جویی ماده وانرژی نیست؟

پلا تی پوس    -   موش صحرایی    -    مرغ دریا یی    -  قورباغه ی درختی

 

12- مراحل نهایی تكامل تخمك در بدن انسان در كدام بخش صورت می گیرد؟

رحم    -  لوله های رابط    -     لوله های پیچیده     -   تخمدان

 

13 – مسئله حفاظت از جنین در كدام جانور به نحو مطلوب تری حل شده است؟

سمندر    -   عقاب    -   دلفین    -   اكیدنه

 

14-  فردی در دوران نوجوانی احساس ترس می كند ولی می خواهد با انجام كار های نادرست ان را از خود دور كند دارای چه نوع واكنش دفاعی است؟

دلیل تراشی     -    جبرا نقص   -  جایگزینی     -   انكار

 

15-  از بین رفتن نسل كدام جاندار باعث متوقف شدن زنجیره غذایی می شود؟

گرگ    -   گندم   -   كبوتر    -    كرم های خاكی

 

16- مهمترین منبع آلوده كننده ی آب های ساحلی   ....    است

نفت كش ها    -  فاضلاب های شهری   -  فاضلاب های صنعتی    -  سموم آفت كش و كود های شیمیایی

 

17- روابط غذایی بین موجودات زنده با یكدیگر برای بدست آوردن ....... است.

عناصر وانرژی     -  واحد های سازنده ی مواد آلی      -  عناصر ومواد آلی      -    مواد آلی وانرژی

 

18- كدام زنجیره غذایی درست است؟

گیاه  -----> عنكبوت ------> ملخ        -   گندم -----> انسان      -        مرغ ------> انسان                         -        برگ گیاه  ------ >كفش دوزك  -----> پرنده ی كوچك

 

19- كدام مورد از اثرات باران های اسیدی محسوب نمی شود؟

كاهش تنوع زیستی جنگل ها  -  مرگ جانوران آبزی -  كاهش عناصری  مانند آلومینیم  - تخریب نمای ساختما ن ها

 

20-  اسپرم در....... و تخمك نارس در ....... ماحل نهایی رشد خود را طی می كنند.

داخل بیضه ، داخل تخمدان      -   داخل بیضه ، خارج تخمدان                                                                              -  خارج بیضه ، داخل تخمدان      -          خارج بیضه ، خارج تخمدان

Admin Logo
themebox Logo
122