تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیزهوشان ونمونه 2 زمین

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

  سال سوم ( سری چهارم )

 1-كدام مورد شرایط فسیل شدن نمی باشد؟

 نبودن اكسیژن  -  نداشتن اعضاء سخت   - وجود محیط مناسب   -  نبودن جانداران تجزیه كننده

 2- پیدایش انسا ن به كدام دوران مربوط است؟

 مزوزوئیك  -  پالئو زوئیك  -  پركامبرین   -   سنوزوئیك

3- اولین مهره دارانی كه در خشكی ظاهر شدند؟

 خزندگان  -  دوزیستان  -  ماهی های خاردار  -  پرندگان

4- پیدایش اولین گیاهان گلدار با نظریه .........قابل توجیه است و به دوران ......... برمی گردد؟

 داروین، پالئوزوئیك    -     داروین ، مزوزوئیك     -  دووریس،  پالئوزوئیك   -   دووریس ،  مزوزوئیك

 5-     اولین حشرات در كدام دوران ظاهر شدند؟

 پالئوزوئیك   -  پركامبرین   -  سنوزوئیك   - مزوزوئیك

 6- زمان پیدایش كدام جاندار به ما نزدیك تر است؟

 ماهی ها  -   دوزیستان  -   آغازیان    -    باكتری ها

7- وجود كدام فسیل محیط های آب گرم وكم عمق را نشان می دهد؟

  مرجان ها    - اسفنج ها    -  زغال سنگ    -   كاكتوس

 8 – یافتن كدام نوع فسیل در محیط های مختلف با ارزش تر است؟

 رسوبات دریایی   -  شیره درختان  - یخچال   -  موارد 2 و3

9- شروع آغاز حیات را از چه زمانی تخمین می زنند؟

 3 میلیارد پیش   - 570 میلیون سال پیش   -  65 میلیون سال پیش   - از هنگام ظهور وپیدایش انسان

10- فسیل شاخص ومهم دوران مزوزوئیك كدام فسیل زیر است؟

 آمونیت ها    -  تریلوبیت ها   -  گیاهان بی گل  - خزندگان

  سال سوم ( سری پنج )

 1-عمق ورقه های سازنده ی سنگ كره چند كیلو متر است؟

 30-150كیلومتر   -  20-150 كیلومتر    - 20 -60 كیلومتر   -  30-90 كیلومتر

 2- عوامل اصلی ایجاد جریان همرفتی نرم كره ..؟

 فشار ، دما ، اختلاف چگالی   -  اختلاف چگالی ، دما ، فشار  -  دما ، فشار،  اختلاف چگالی -    دما ، فشار

3- كدام نوع حركت بر وسعت اقیانوس ها می افزاید؟

برخورد دو ورقه ی اقیانسی                    -         دور شدن دو ورقه 

برخورد ورقه ی اقیانسی با قاره ای             -         لغزش دو ورقه  

4- در حركت های واگرا  جریان همرفتی كدام پدیده ی  زیر ایجاد می شود؟

جزایر قوسی  - گودال عمیق اقیانوسی  -  آتشفشان  - رشته كوه های میان اقیانوسی

 5-     مواد تشكیل دهنده ی كدام سیاره با بقیه متفاوت است؟

زمین  -  سیارك ها  - مشتری  - عطارد

 6- در كدام سیاره شهاب دیده نمی شود  ؟(تشكیل نمی شود)

 عطارد  -  مشتری   - پلوتو  -   زحل

7- سن زضا در چهار سیاره A=5  ، B=22  ، C=55  ،   D=2  سال است كدام سیاره از خورشید دور تر است؟

B   -       D       -   C    -   A  

 8 – رنگ  نور ستاره بیشتر شاخص كدام اطلا ت زیر است؟

 نور ستاره   -  دمای سطح ستاره  - جرم ستاره  -   چگا لی ستاره

9- جهت حركت وضعی  كدام سیاره با زهره هم جهت می باشد؟

مریخ  -   زمین    -  پلوتو   -  عطارد

10 - بیشترین گاز موجود در جهان هستی ...؟

هیدروژن  85 درصد  -  هلیم 80 درصد   -  هیدروژن 80 درصد   -  هلیم  85 درصد

Admin Logo
themebox Logo
122