تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیز هوشان 3 فیزیك مكانیك

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab
سری پنجم

1- شخصی كیسه ی 50 Kg را از سطح شیب دار 6 m به ارتفاع 1/5 m  بالا می برد مقدار كار انجام شده شخص جند ژول است؟
300j     -   3500 j    -    750 j     - 7500 j

2- ماشینی در هر نیم ساعت 6 متر مكعب آب را از مخزنی به ارتفاع 30 m بالا می برد توان این موتور چند كیلو وات است ؟
100kw  -         10 kw     1 kw  -         6 kw  

3- ماشینی در هر 2 دقیقه وزنه 600 نیوتنی را 20متر جابه جا می كند .گر توان این ماشین 4hp  باشد بازده این ماشین را بدست آورید؟
 76 درصد  -  42 درصد  - 33 درصد   -65 درصد

4-  سنگ 10 گرمی با سرعت 5 متر بر ثانیه سقوط می كند چه مقدار كار یا انرژی آزاد میكند؟
 .125j   -  12.5j    -  125 j  -   1.25j  0.

5- ماشینی در هر 10 دقیقه 20 كیلو كالری گرما تولید می كند وبه انرژی مكانیكی تبدیل می كند. توان این ماشین چند وات است؟
 100w    - 120 w  - 240w  - 140w

6- اگر زاویه ی جابه جایی جسم  جا به جا شده 60 درجه باشد   مقدار كار انجام شده چند برابر تغییر می كند؟
 2 برابر -  نصف می شود  - 6 برابر   -  به زاویه بستگی ندارد

7- گلوله ی 100 گرمی از ارتفاع 320 متر سطح زمین رها می شود . سرعت برخورد آن با زمین چقدر است ؟
60 متر بر ثانیه -  32 متر بر ثانیه - 80 متر بر ثانیه - 320 متر بر ثانیه

8-  اگر مزیت مكانیكی  ماشینی برابر 2 باشد  با جا به جایی نیروی محرك آن 80 سانتی متر  سنگ 100 نیوتنی را 20 سانتی متر حركت دهد . بازده این ماشین چقدر است؟
 80 درصد  -  50 درصد   -  75 درصد   - 40 درصد

9-  گربه ی 1500 گرمی مو ش  100 گرمی را از درختی تا ارتفاع 8 متر  دنبال می كند  انرژی تلف شده ی گربه چند ژول است؟
800 ژول  - 128 ژول  - 120  ژول   - 8 ژول

10- هر گاه بازده یك ماشین بیشتر شود.
 توان كامل ماشین بیشتر است     -                توان واقعی ماشین كمتر است
 توان كامل ماشین هدر می رورد       -                توان واقعی ماشین بیشتر است


سری ششم

1- كدام رابطه در مورد عملكرد نا خن گیر درست است؟
LE = LR + L      -    LR = LE + L      -    LE + LR  = L        -   LE > L - LR

2- كدام ماشین بیشتر  موجب صرفه جو یی در وقت  می شود؟
چرخ دستی    -  انبر دست   -   ترازوی دوكفه ای        -  انبر

3-  فندق شكنی به طول12cm   ، اگر محل قرار گرفتن دست تا محل فندق 8cm  باشد مزیت این فندق شكن چقدر است؟
 4   -  3/4    -  4/3       -  2


4- هر گاه دو جسم R1=100 N  و  R2=200  N  د ر فاصله های  R1 20 cm  از R2  و  R2 30 cm از F   و E 1m  از F  باشند E  چند نیوتن است؟
 80     -     110        -   220       -   160   

5-   در كدام ماشین زیر LE = 2 LR   و LR =  2 LE می باشد؟
قرقره ثابت     -    قرقره متحرك     -  دسته ومحور    -   اهرم نوع سوم    

 6-  اگر اهرمی نیرو را 4 برابر كند  جا به جایی  نیروی مقاوم چند برابر می شود؟
 1/4 برابر  -  1/2  برابر    -  4 برابر    - 16 برابر

7- با چه نیروی محركی بوسیله ی یك گوه به ضخامت 2 ساتتیمتر وطول لبه ی 4 سانتیمتر جسم 200 نیوتنی را شكافت؟
  200N     -  232/5 N    - 132/5 N    - 100 N

8- اگر با نیروی B   وزنه ی C   را از یك سطح شیب دار با لا ببریم در حالی كه  C=2B  باشد  A ( مزیت مكانیكی ) برابر...
A=4B/C                  -           A=2B/C         -   A=8/4C                    -        A=B/2C  
 

9-  E  برابر است با ....
1200N   -  400N     -  300N     -   120N
                                           
                                                                                 
  
10-   E  برابر است با ....
50N   -  100N   -  25N    -  33N


Admin Logo
themebox Logo
122