تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیز هوشان4 ماشین ها

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab
1- مقدار E را بدست آورید؟
300   -  75  -   150      - 600
                                                                                         
    
2- مقدارE رابدست آورید؟(شعاع چرخ 4برابر شعاع محور)
3    -  2/5    -  3/125    -  12/5
 
                                                                                    
                                                                                                
3- مقدار نیروی وزن را بدست آورید؟ R=100 می باشد درپایین اشتباه200 نوشته شده است
66/6   -  240   -   11   -  55   
                                                                                                                                   

4-  مقدار E را بدست آورید؟
1890  -   1400           - 750    - 670 
                                                                                                                           
                                                                           
                                                                           
5-تلمبه ای در هر ساعت 300متر مكعب آب از چاهی به عمق 340 متر بالا می كشد و آن را به مخزنی با ارتفاع 20 متر از سطح زمین می برد اگر بازده این تلمبه 4/5(چهار پنجم) كل باشد توان كامل آن را بدست آورید؟بر حسب اسب بخار
500      -  155    -  320    -  400

6-بازده این اهرم را بدست آورید
50    - 33    -    83     - 73 
                                                             
                                                         
                                                             
7-  از سطحی با زاویه ی 45 درجه جسم 100 كیلویی را 20 سانتی متر بالا می بریم مقدار كار كا مل آن را محاسبه كنید؟
  صفر   -   1400   -  14    -  140

8-وزن یك جسم در كدام نقطه كمتر است؟
  نواحی استوا   -  قطبین زمین  -  نواحی اقیانوس   -  در همه جا یكسان است

9- سنگ یك كیلوگرمی را با سرعت 2 متر بر ثانیه پرتاب می كنیم مقدار كار یا انرژی مصرف شده چند ژول است؟
4  -  1   -  2    -  10

10- هرگاه سرعت یك متحرك 4 برابر وجرم آن نصف شود انرژی جنبشی آن چند برابر می شود؟
4   -   8   -   16    -   2

11-مقدار  E را بدست آورید؟
200   -    232/5   -   132/5  -  107

                                                                                      

12- مقدار E را بدست آورید؟   R=100 N ( شعاع سر پیچ 2CM )   ( فاصله ی یك دنده تا دنده ی دیگر 1 mm)

0/916    -   0/8    -  9/16    -   8/3
                                                                                                   
Admin Logo
themebox Logo
122