تبلیغات
علوم مدارس راهنمایی - تیزهوشان 5 فشار

بررسی كتب 1و2و3علوم راهنمایی از سایت های مختلف ودبیران علوم كاری از Ho-Ab

1- فشار هوا در شهر تهران به طور متوسط در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا را بدست آورید؟

845000pa  -  84 pa  - 84000 pa   - 640 pa

2-در دیوار بد نه ی یک کشتی سوراخ5 سانتیمتر مربع در عمق 4 متری با چگالی آب دریا 1030 كیلو گرم بر متر مربع حداقل نیروی لازم برای جلوگیری از ورود آب به کشتی چند نیوتن است؟

120    -  15   -  40    -  21 

3- مقدار فشار هوا ی یک اتمسفر چند پاسکال است؟

1000   -  10000  -  101300  -  1013

4-هرم ناقص از دو سطح کوچک وبزرگ روی میز قرار داده در حالی كه سطح بزرگ 2برابر سطح کوچک  باشد نسبت فشارسطح بزرگ به کوچک را بدست آورید؟

2    -  1/2   - 4   -   1/4                                                                                                              

5- اسکی بازی مساحت کف پایش 300 سانتیمتر مربع می باشد اگر کفش اسکی به ابعاد 20  و 60  سانیمتر به پا کند نسبت فشار بر سطح برف با کفش اسکی به موقعی که کفش در پایش است چقدر است؟

14   -  4   -  1/4   -  10

6- 10 سا نتیمتر مکعب مس 89 گرمی با 10 سانتیمترمکعب  طلای 193 گرمی ذوب کرده یک آلیاژ طلای با چه جرم حجمی تولید می شود؟

24   -  14   -  30    -   2

7-کدام تصویر وضعیت یک حباب هوا در آب دریا را درست نشان میدهد؟

1  -  2    -  3   -  4

 

8- اگر پیستون کوچک 20سانتیمتر  وپیستون کوچک 4 میلی مترجا به جا شود.اگر وزنه کوچک 20 نیوتن باشد برای تعادل دو پیستون وزنه بزرگ چند نیوتن باشد؟ 200   -  150    -   20    -  100

 

 

9- اگر مساحت استوانه بزرگ 10 متر مربع و مساحت استوانه کوچک 10 سانتیمتر مربع باشد مقدارنیروی اول را بدست آورید؟

10   -   1   -  5   -  12

10 - سه ظرف آب  ، جیوه  ، نفت  با چگالی  1  ،  1/3  ، 0/7  در سه لیوان در یک ارتفاع یکسان قرار دارند اگر همزمان هر سه سوراخ را آزاد کنیم کدام مایع با فشار بیشتری پرتاب می شود؟

آب  -   نفت  -  جیوه  -  فشار هر سه  یکسان است    

Admin Logo
themebox Logo
122